ตุลาคม 3, 2022
Set Index

ลงทุนกองทุนรวม

กองทุนรวม คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากคนจำนวนมาก ซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งผู้จัดการกองทุน แล้วนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุนนั้นมาลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ  ตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นและนำผลกำไรที่ได้มาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนตามหน่วยลงทุนที่ถือไว้ และหลาย ๆ คนที่เริ่มจะมีเงินเก็บและอยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการนำเงินไปฝากธนาคาร ควรมองหาการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนช่วยบริหารเงินลงทุนของเราได้ดี สำหรับการเริ่มต้นลงทุน นั่นคือ “ลงทุนกองทุนรวม”

วิธีการสร้างกำไรกับการลงทุนกองทุนรวม ที่ให้ได้ผลตอบแทนสูง

  1. ใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์

ใครที่ยังฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์อยู่ ลองหันมาลงทุนกับกองทุนรวมดู ขยับขยายเงินไปไว้ในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนพันธบัตรระยะสั้น และกองทุนรวมตลาดเงิน ส่วนเราจะเลือกว่าจะลงทุนกับกองทุนไหน ก็จะมีเกณฑ์ให้เลือกว่าคุณจะลงทุนกับกองทุนไหน

เกณฑ์การเลือกกองทุน คือ ให้หากองทุนที่มีนโยบายรักษาเงินต้น โดยอาจให้ผลตอบแทนประมาณ 0.7-1.5% ต่อปี โดยให้เลือกลงทุนกับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยประมาณ 0.5% ต่อปี รวมถึงพิจารณาในส่วนของสภาพคล่อง  

  1. เพิ่มโอกาสการลงทุนด้วยกองทุนรวม

ข้อดีของกองทุนรวม คือ เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ด้วยเงินทุนจำนวนไม่สูง มีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนสูง ทำให้เราสามารถลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป จากการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป 

  1. ซื้อกองทุนรวมประเภทมีเงินปันผล

หลาย ๆ กองทุนเน้นนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยผลกำไรที่กองทุนทำได้ในระหว่างปีจะถูกจัดสรรและจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอัตราร้อยละตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกองทุน  ในระหว่างการถือครองหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินปันผล รวมทั้งในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้กำไรจากส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่าสูงขึ้น 

ประเภทระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ขายในประเทศไทย

ความเสี่ยงระดับที่ 1 กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ 

คือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี ของสถาบันต่าง ๆ มีความเสี่ยงต่ำมาก หรือแทบไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากได้รับความคุ้มครอง ภายใต้ พรบ. คุ้มครองเงินฝาก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท  เช่นธนาคาร

ความเสี่ยงระดับที่ 2 กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ 

คือกองทุนของคนไทยที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเข้ามา แต่กองทุนมักมีการคำนวณเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ไว้แล้ว เหมาะกับผู้ที่ที่ต้องการเก็บเงินสดไว้เป็นค่าใช้จ่ายในระยะสั้น เพื่อสำรองเป็นสภาพคล่อง หรือเผื่อกรณีฉุกเฉิน ผู้ที่มีเป้าหมายที่จะต้องใช้เงินแน่ ๆ ในอีก 1 ปีข้างหน้า ทำให้ไม่สามารถนำเงินก้อนนี้ไปเสี่ยงได้เลย ดังนั้นจึงอาจจะต้องพักเงินไว้ที่กองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นแทน

ความเสี่ยงระดับที่ 3 กองทุนรวมพันธบัตร 

คือกองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจมักมีอายุการถือครองนานกว่า 1 ปี เมื่อลงทุนแล้วจะได้รับดอกเบี้ยเป็นงวด ๆตามที่ระบุไว้ในหน้าตั๋ว เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้แน่นอน สม่ำเสมอ ผู้ลงทุนสามารถขายตราสารหนี้ ก่อนครบกำหนดได้ซึ่งสภาพคล่องในการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณและประเภทของตราสารหนี้นั้น ๆ

ความเสี่ยงระดับที่ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ 

คือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้เอกชน มีความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ยในตลาด ถ้าเราซื้อแล้วมีการปรับอัตราดอกเบี้ย “ขึ้น” ราคากองทุนก็จะ “ลง” แต่ถ้ามีการปรับ “ลง” ราคากองทุนก็จะ “ขึ้น” จะเป็นทิศทางแบบสวนกัน

ความเสี่ยงระดับที่ 5 กองทุนรวมผสม 

คือกองทุนที่นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่า จะเอาเงินที่มีนั้นไปลงทุนในหุ้น หรือลงทุนตราสารหนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในเวลาเดียวกัน โดยความเสี่ยงจะพิจารณาจากนโยบายการลงทุน   ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้นมากนัก แต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงระดับที่ 6 กองทุนรวมตราสารทุน 

คือลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ผู้ที่ชอบการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาบริหารการลงทุน

ความเสี่ยงระดับที่ 7 กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ 

คือการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกัน เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร โดยเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่า 80%  มีความเสี่ยงได้สูง เหมาะกับผู้ที่ชอบการลงทุนในหุ้นและคาดว่าบางกลุ่มธุรกิจจะเติบโตดีกว่า

ความเสี่ยงระดับที่ 8 กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก 

คือลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมัน สินค้าเกษตร ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ใช่เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน มีความเสี่ยงได้สูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม